Mylesiu | Gytis & Egle

A beautiful wedding that I got invited to film in Vilnius, Lithuania.